Pochodzenie charcika w?oskiego 

             Maria Luisa Incontri uwa?a,?e prehistoryczny pies Canis familiaris levriere, którego czaszk?
znaleziono nad Lago di Varese,by? chartem ,z czego jej zdaniem wynika,?e ju? w epoce br?zu
istnia?y we W?oszech ma?e charty.
Aby dowie?? znaczenia wieku rasy ,opisuje ona równie? pochodz?cy z Egiptu szkielet  charta,który ma pono?
liczy? sobie 5000 lat.O podobnych znaleziskach pisze równie? Zimmermann,nie podaje jednak ?róde?,
z których korzysta?.Prof. E. Seiferle,wyk?adowca anatomii na kierunku Weterynarii Uniwersytetu
w Zurychu,twierdzi jednak zdecydowanie,?e szkielet wspomniany przez M.L. Incontri w ?adnym
wypadku nie pochodzi od charta.
Podobno egipska królowa Kleopatra (69-30 p.n.e.)trzyma?a i hodowa?a ma?e charty,które czasami
dawa?a w prezencie swoim faworytom.
Opiek? nad tymi psami sprawowali specjalnie w tym celu trzymani niewolnicy.
Nie mo?na ju? dzi? stwierdzi?, na ile informacje te s? zgodne z prawd? .Faktem pozostaje jednak,
?e egipskie malarstwo nagrobne przedstawia bardzo liczne du?e charty (tesemy),nie pokazuje
jednak ?adnych ma?ych chartów.
Zdaniem Boessnecka (cytowany przez Sackmanna) bardzo trudno na podstawie egipskich
wyobra?e? wyci?gn?? wnioski co do rozmiarów cia?a zwierz?t ,"poniewa? stworzenia przedstawiano
nie w rzeczywistych proporcjach ,lecz pokazywano je mniejszymi lub wi?kszymi w zale?no?ci
od ich znaczenia oraz ilo?ci wolnego miejsca".
U Lorteta i Gaillarda  (La faume momifiee de l ancienne Egypte "1909)nie znajdujemy ?adnych
informacji o mumiach ma?ych chartów.Równie? Siber i Keller nie wspominaj? o miniaturowych
chartach ?yj?cych w Afryce.
W?ród ulubie?ców Kleopatry wymieniany jest oczywi?cie tak?e Cezar.On i jego oficerowie mieli
jakoby przywiez?  ma?e charty do Rzymu,k?ad?c w ten sposób kamie? w?gielny pod pózniejsz?
hodowl? ma?ego charcika w?oskiego.
Je?li wi?c nie mo?na dowie?? nawet pochodzenia staroegipskiego  miniaturowego charta ,to równie?
teoria pochodzenia rasy reprezentowana przez M.L. Incontri wydaje si? bardziej w?tpliwa.Opisuje
ona charcika jako efekt "wyrafinowanej selekcji"greckiego lako?czyka.Zdaniem Incontri ma?e lako?czyki
przyby?y z Grecji do Rzymu,gdzie dzi?ki starannemu doborowi hodowlanemu powsta? charcik
w?oski.Wi?ksze osobniki by?y u?ywane do polowania ,mniejsze za? pe?ni?y rol? towarzysza pa?.
Jednak lako?czyk w ?adnym przypadku nie musia? by? psem ma?ym,Dowodz? tego liczne wyobra?enia
na greckich naczyniach przedstawiaj?ce sceny polowania na dzika i jelenia.Dlatego trudno zgodzi? si?
z teori?,i? lako?czyk by? antycznym chartem.
Rzymscy poeci (np.Wergiliusz) nie wspominaj? o istnieniu w staro?ytnym Rzymie ma?ych chartów,
nie ma na to tak?e dowodów w sztuce epoki rzymskiej.
Daub wspomina pochodz?c? z I wieku n. e.  miniaturow? rze?b? znajduj?c? si? w Watykanie
przedstawiaj?ca dwa bawi?ce si? charciki.Na antycznych monetach do?? cz?sto znajdujemy
wizerunki chartów w typie cirneco dell'etna, nie ma na nich jednak podobizny charcików.
Jak wida?,nie ma ?adnych dowodów na to,?e w staro?ytnym Rzymie istnia?y ma?e charciki
i bez odpowiedzi musi pozosta? pytanie ,czy nazwa "w?oski" ma uzasadnienie.
(W oficjalnej nazwie rasy cz?on ten pojawi? si? stosunkowo pó?no.We wszystkich katalogach
 wystawowych od pocz?tku hodowli rasy a? do roku 1923 nosi ona po prosu nazw? "charcik"
i dopiero w roku 1923 pojawia si? okre?lenie "charcik w?oski").
Hauck uwa?a charcika za zminiaturyzowan? odmian? du?ego charta i dopuszcza mo?liwo??,
i? powsta?a ona przy udziale istniej?cej ju? w staro?ytno?ci miniaturowej odmiany pinczera.
Twierdzi on ,?e charcik to bardzo stara rasa ,uwa?a jednak,?e nie da si? ju? obecnie  stwierdzi?,
gdzie i kiedy ona powsta?a.
Incontri nie zgadza si? z tym ,?e charcik w?oski jest miniaturow? odmian? du?ego charta.
Swoj? opini? uzasadnia ona w do?? dziwaczny sposób ,a mianowicie twierdzi,?e du?y chart
 poluje, pos?uguj?c si? wzrokiem (odmawia greyhundowi jakiegokolwiek zmys?u w?chu!),
za? charcik szuka zaj?ca ,pos?uguj?c si? zmys?em powonienia.
Buffon (1707-1788),który napisa? sk?adaj?c? si? z 44 tomów histori? przyrody ,w pierwszym
tomie zatytu?owanym "Quadrupedes"(zwierz?ta czworono?ne) wyra?a przekonanie,?e charcik
powsta? w Anglii ,gdzie z charta w?oskiego -w rachub? wchodzi?by jedynie cirneco-wyhodowano
odmian? miniaturow?.
Inni badacze za ojczyzn? charcika uwa?aj? Holandi? i Niemcy.
Jeden z najstarszych wizerunków charcika znajduje si? w katedrze w Rouen.Pochodz?ca
z XIII wieku rzezba pokazuje ma?ego charta le??cego u stóp soko?a .
Podsumowuj?c wszystkie teorie ,nieuchronnie dochodzimy do wniosku,jaki ju? w 1894 roku
sformu?owa? Beckmann :"Nie jest powiedziane,?e wszystkie charciki pochodz? z W?och ,
ma?e rozmiary cia?a psy te zawdzi?czaj? przede wszystkim d?ugotrwa?ej hodowli w pokrewie?stwie,
a u nas hodowano je we wszystkich odmianach przej?ciowych,a? po ?redni? i du??."Hans Raber
Encyklopedia Psów Rasowych
Tom II