Pochodzenie charcika w?oskiego 

             Maria Luisa Incontri uwaza,ze prehistoryczny pies Canis familiaris levriere, którego czaszke
znaleziono nad Lago di Varese,byl chartem ,z czego jej zdaniem wynika,ze juz w epoce brazu
istnialy we Wloszech male charty.
Aby dowiezc znaczenia wieku rasy ,opisuje ona równiez pochodzacy z Egiptu szkielet  charta,który ma ponoc
liczyc sobie 5000 lat.O podobnych znaleziskach pisze równiez Zimmermann,nie podaje jednak zródel,
z których korzystal..Prof. E. Seiferle,wykladowca anatomii na kierunku Weterynarii Uniwersytetu
w Zurychu,twierdzi jednak zdecydowanie,ze szkielet wspomniany przez M.L. Incontri w zadnym
wypadku nie pochodzi od charta.
Podobno egipska królowa Kleopatra (69-30 p.n.e.)trzymala i hodowala male charty,które czasami
dawala w prezencie swoim faworytom.
Opieke  nad tymi psami sprawowali specjalnie w tym celu trzymani niewolnicy.
Nie mozna juz dzis  stwierdzic, na ile informacje te sa zgodne z prawda .Faktem pozostaje jednak,
ze egipskie malarstwo nagrobne przedstawia bardzo liczne duze charty (tesemy),nie pokazuje
jednak zadnych malych chartów.
Zdaniem Boessnecka (cytowany przez Sackmanna) bardzo trudno na podstawie egipskich
wyobrazen  wyciagnac wnioski co do rozmiarów ciala zwierzat ,"poniewaz stworzenia przedstawiano
nie w rzeczywistych proporcjach ,lecz pokazywano je mniejszymi lub wiekszymi w zaleznosci
od ich znaczenia oraz ilosci wolnego miejsca".
U Lorteta i Gaillarda  (La faume momifiee de l ancienne Egypte "1909)nie znajdujemy zadnych
informacji o mumiach malych chartów.Równiez  Siber i Keller nie wspominajl o miniaturowych
chartach zyjacych w Afryce.
Wsród ulubienców Kleopatry wymieniany jest oczywiscie takze Cezar.On i jego oficerowie mieli
jakoby przywiezc  male charty do Rzymu,kladac w ten sposób kamien wegielny pod pózniejsze
hodowle malego charcika wloskiego.
Jesli wiec nie mozna dowiezc nawet pochodzenia staroegipskiego  miniaturowego charta ,to równiez
teoria pochodzenia rasy reprezentowana przez M.L. Incontri wydaje sie bardziej watpliwa.Opisuje
ona charcika jako efekt "wyrafinowanej selekcji"greckiego lakonczyka.Zdaniem Incontri male lakonczyki
przybyly z Grecji do Rzymu,gdzie dzieki starannemu doborowi hodowlanemu powstal charcik
wloski.Wieksze osobniki byly u?ywane do polowania ,mniejsze za? pe?ni?y rol? towarzysza pa?.
Jednak lako?czyk w ?adnym przypadku nie musia? by? psem ma?ym,Dowodz? tego liczne wyobra?enia
na greckich naczyniach przedstawiaj?ce sceny polowania na dzika i jelenia.Dlatego trudno zgodzi? si?
z teori?,i? lako?czyk by? antycznym chartem.
Rzymscy poeci (np.Wergiliusz) nie wspominaj? o istnieniu w staro?ytnym Rzymie ma?ych chartów,
nie ma na to tak?e dowodów w sztuce epoki rzymskiej.
Daub wspomina pochodz?c? z I wieku n. e.  miniaturow? rze?b? znajduj?c? si? w Watykanie
przedstawiaj?ca dwa bawi?ce si? charciki.Na antycznych monetach do?? cz?sto znajdujemy
wizerunki chartów w typie cirneco dell'etna, nie ma na nich jednak podobizny charcików.
Jak wida?,nie ma ?adnych dowodów na to,?e w staro?ytnym Rzymie istnia?y ma?e charciki
i bez odpowiedzi musi pozosta? pytanie ,czy nazwa "w?oski" ma uzasadnienie.
(W oficjalnej nazwie rasy cz?on ten pojawi? si? stosunkowo pó?no.We wszystkich katalogach
 wystawowych od pocz?tku hodowli rasy a? do roku 1923 nosi ona po prosu nazw? "charcik"
i dopiero w roku 1923 pojawia si? okre?lenie "charcik w?oski").
Hauck uwa?a charcika za zminiaturyzowan? odmian? du?ego charta i dopuszcza mo?liwo??,
i? powsta?a ona przy udziale istniej?cej ju? w staro?ytno?ci miniaturowej odmiany pinczera.
Twierdzi on ,?e charcik to bardzo stara rasa ,uwa?a jednak,?e nie da si? ju? obecnie  stwierdzi?,
gdzie i kiedy ona powsta?a.
Incontri nie zgadza si? z tym ,?e charcik w?oski jest miniaturow? odmian? du?ego charta.
Swoj? opini? uzasadnia ona w do?? dziwaczny sposób ,a mianowicie twierdzi,?e du?y chart
 poluje, pos?uguj?c si? wzrokiem (odmawia greyhundowi jakiegokolwiek zmys?u w?chu!),
za? charcik szuka zaj?ca ,pos?uguj?c si? zmys?em powonienia.
Buffon (1707-1788),który napisa? sk?adaj?c? si? z 44 tomów histori? przyrody ,w pierwszym
tomie zatytu?owanym "Quadrupedes"(zwierz?ta czworono?ne) wyra?a przekonanie,?e charcik
powsta? w Anglii ,gdzie z charta w?oskiego -w rachub? wchodzi?by jedynie cirneco-wyhodowano
odmian? miniaturow?.
Inni badacze za ojczyzn? charcika uwa?aj? Holandi? i Niemcy.
Jeden z najstarszych wizerunków charcika znajduje si? w katedrze w Rouen.Pochodz?ca
z XIII wieku rzezba pokazuje ma?ego charta le??cego u stóp soko?a .
Podsumowuj?c wszystkie teorie ,nieuchronnie dochodzimy do wniosku,jaki ju? w 1894 roku
sformu?owa? Beckmann :"Nie jest powiedziane,?e wszystkie charciki pochodz? z W?och ,
ma?e rozmiary cia?a psy te zawdzi?czaj? przede wszystkim d?ugotrwa?ej hodowli w pokrewie?stwie,
a u nas hodowano je we wszystkich odmianach przej?ciowych,a? po ?redni? i du??."Hans Raber
Encyklopedia Psów Rasowych
Tom II