Mamy szczeniaki!
Nowości

21/08/2017 18:40
UWAGA! Poczta hodowli nieczynna.

Informujemy,iz nastapily problemy techniczne i chwilowo poczta hodowli nie dziala.

10/01/2014 19:28
10.01.2014r urodzi?y si? szczeni...

  10.01.2014r. urodzi?y si? w naszej hodowli szczeni?ta rasy pirenejski pies górski. Rodzicami s?: ALESSAND...

» KLIKNIJ I ZOBACZ RODOWÓD

Kilka s?ów o hodowli

Witamy wszystkich, którzy odwiedzili nasz? stron?!

Pragniemy w kilku s?owach troch? opowiedzie? o sobie i psach, które hodujemy. Psy zawsze zajmowa?y wa?ne miejsce w naszym ?yciu, traktowane by?y przez nas jak cz?onkowie rodziny - takiego traktowania zwierz?t spodziewamy si? równie? po przysz?ych w?a?cicielach nabytych u nas szczeni?t.

Kilka lat temu podj?li?my decyzj? o ca?kowitej zmianie stylu ?ycia,tak aby móc realizowa? swoje pasje. Jedn? z nich by?y psy, którym mogli?my teraz po?wi?ca? mnóstwo czasu.

Pierwsz? nasz?  "mi?o?ci? " by?y owczarki ?rodkowoazjatyckie i zosta?y ni? do dzi?.S? to wspania?e mocne i du?e psy, ale o bardzo zrównowa?onych charakterach. Cech?,któr? nale?y doceni? najbardziej jest ich niezwyk?a cierpliwo?? i czu?o?? wobec dzieci. W czasach kiedy zdarzaj? si? agresywne zachowania, czy wr?cz pogryzienia przez cz?sto w?asnego pieska my k?adziemy nacisk w wychowaniu w?a?nie na to, by nasze pieski by?y jak najbardziej zrównowa?one,opanowane i przyja?nie nastawione do dzieci.  To jest w?a?nie podstawowa zasada, któr? si? kierujemy przy wychowywaniu piesków: NASZE PSY  MAJ? BY?  WSPANIA?YMI OPIEKUNAMI DLA DZIECI. Mo?emy powiedzie? ,?e osi?gn?li?my zamierzony cel.

Hodujemy dwie rasy : owczarki ?rodkowoazjatyckie,pirenejski pies górski,charcik w?oski. Je?li chcieliby Pa?stwo dowiedzie? si? wi?cej szczegó?ów na temat której? z ras, prosz? wybra? w nag?ówku "NASZE PSY" odpowiedni? ras?.          


                           Z powa?aniem                                                                                 

                                                   Barbara i Waldemar Bettin 

Ciekawe artykuły
Powiadomienia

Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych psach, miotach i szczeniakach? Jeśli tak, prosimy wpisać poniżej swój adres email