Charcik w?oski- miniaturowa odmiana greyhounda?


     
Strebel uwa?a charcika za" najbardziej  uroczego ze wszystkich odmian miniaturowych",równie? Beckmman
pisze o" miniaturowej odmianie g?adkow?osego charta".
Hauck nazywa t? ras? "miniaturowym wydaniem greyhounda z wyra?nymi oznakami kar?owato?ci"
Do owych "oznak kar?owato?ci" zalicza silnie zakrzywion? linni? grzbietu,silnie uk?towane i podstawione
tylne ko?czyny.
W dawny niemieckim wzorcu z prze?omu wieków  w punkcie dotycz?cym wra?enia ogólnego czytamy:
"Je?li chodzi o format i umaszczenie charcik nie powinien ró?ni? si? od du?ych g?adkow?osych chartów,
poza oczywi?cie zmniejszonymi rozmiarami cia?a,a wi?c stanowi on odmian? miniaturow? g?adkow?osego
charta.
Jeszcze we wzorcu z 1932 roku napisano " Charcik w?oski ma wszystkie cechy charakterystyczne
dla du?ego greyhounda ,lecz jest jeszcze bardziej delikatnej budowy,stanowi prawdziwy wzór gracji
i elegancji".
W propozycji do nowego standardu,opracowanej przez M.Sackmanna i E. Seiferle i przed?o?onej do
akceptacji UICL na wystawie 7-8 maja 1955 roku (niestety wzorzec ten nie zosta? pózniej przyj?ty
przez FCI),s?usznie nie wspomniano o greyhoundzie .Nie mo?na wyhodowa? psa o wysoko?ci 35 cm,
który mia?by taki sam fenotyp jak pies maj?cy w k??bie 70 cm.
We wspomnianej propozycji wzorca ,w przeciwie?stwie do jego wcze?niejszych i obecnej wersji,
podkre?lono ró?nice w stosunku do innych ras.W punkcie "wygl?d ogólny" czytamy :
"Charcik w?oski jest najmniejsz? odmian? charta.Jego wygl?d zewn?trzny cechuje niezyk?a gracja i elegancja,
które dodatkowo podkre?la taneczny sposób poruszania si? .Ma on kwadratowy format cia?a ,
jest bardzo ?ywy i lubi ruch.Oprócz ma?ych rozmiarów cia?a od innych chartów ró?ni? go takie cechy,jak:
*stosunkowo szeroka mózgowio-czaszka
*wysklepiona linia grzbietu osi?gaj?ca najwy?szy punkt w cz??ci l?dzwiowej,
*mo?liwo?? trzymania szyi niemal pionowo i podstawiania tylnych ko?czyn".
Wzmianka o ró?nicach pomi?dzy ma?ym,a du?ym chartem -dotycz? one nie tylko budowy,
lecz równie? sposobu poruszania si? i charakteru-nie daje nam odpowiedzi na pytanie o pochodzenie
charcika w?oskiego....opisy na ten temat s? bardzo zró?nicowane.

Hans Raber
Encyklopedia Psów Rasowych
Tom II